TIPS        OVER AAD          CONTACT        

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. Definities

a. Siteren: opdrachtnemer, gevestigd te Pijnacker, KvK-nummer 63901382 .
b. Klant: de zakelijke contractpartner en opdrachtgever van Siteren.
c. Opdracht: werkzaamheden door opdrachtnemer, vooral rond het maken en verhuren van websites en -shops.
d. Overmacht: een niet aan Siteren toerekenbare oorzaak (zoals brute force attacks, stroom- of internet-storing, internetlekkage boven een redelijk niveau van beveiliging, terrorisme, water-overlast), waardoor nakoming redelijkerwijs niet meer van Siteren kan worden gevergd.
e. Schriftelijk(e): per brief, e-mail, social medium, sms of whatsapp-bericht.

2. Geheel van afspraken

a. Siteren brengt aan de klant een offerte uit, met daarin een opgave van de doelstellingen, functionaliteiten, aanpak, een globale planning, taken, uren en/of kosten (tenzij anders vermeld: exclusief BTW).
b. Indien de kosten van meer- en/of minderwerk en/of van eerdere of latere oplevering niet uit de offerte zijn af te leiden, rekent Siteren deze kosten conform de bedragen uit de offerte, op basis van redelijkheid en/of op basis van schriftelijk bewijs.
c. Als de klant de offerte op tijd accepteert, ontstaat een overeenkomst van opdracht, die door Siteren zelfstandig en naar eigen inzicht wordt uitgevoerd als inspanningsverplichting. Siteren is vrij om ook opdrachten van anderen aan te nemen en om naar eigen inzicht voor de opdracht derden in te schakelen.
b. Te laat geaccepteerde offertes en/of kennelijke verschrijvingen binden Siteren niet.
c. De overeenkomst van opdracht, nadere schriftelijke afspraken en deze algemene voorwaarden vormen een geheel van afspraken. Bij strijdigheid geldt de laatst gemaakte schriftelijke afspraak.
d. De klant verschaft opdrachtnemer tijdig en voldoende informatie en toegang voor de opdracht.
e. De klant regelt zelf de domeinnaamregistratie.
f. De klant is na oplevering zelf verantwoordelijk voor de beveiliging, updates en back-ups.
g. Bij overeenkomsten die langer dan drie maanden voortduren, heeft Siteren het recht om de prijzen en tarieven redelijkerwijze te verhogen, voor zover deze aantoonbaar verband houden met gestegen kosten of toepasselijke indexeringscijfers.
h. In geval van niet-verbindende bepalingen in het geheel van afspraken, blijven de overige bepalingen tussen Siteren en de klant gelden, en vervangen Siteren en de klant de niet-verbindende bepalingen door vergelijkbare bepalingen, binnen de strekking van de overeenkomst.

3. Opzegging

a. Bij doorlopende overeenkomsten gebeurt opzegging schriftelijk met een termijn van een maand.
b. Bij opzegging vóór beëindiging van de opdracht betaalt de klant de gemaakte uren en kosten.

4. Vertrouwelijkheid

a. Siteren gaat, als bewerker in de zin van de WBP, uiterst vertrouwelijk om met de informatie van of over de klant, tenzij het informatie betreft die al openbaar is of rechtens openbaar moet worden gemaakt.
b. Siteren mag voor reclamedoeleinden refereren aan de klant, onder de voorwaarde dat Siteren geen vertrouwelijke informatie openbaart.

5. Intellectueel eigendom, gebruiksrecht, buiten gebruik stellen, eigendomsvoorbehoud

a. Siteren heeft en behoudt de eerste 24 maanden de intellectuele eigendomsrechten van werken (waaronder software, websites, webshops, webbased applicaties en broncode) die ontstaan bij het uitvoeren van de opdracht. Na 24 maanden en na algehele betaling krijgt de klant deze rechten en het gebruiksrecht.
b. Siteren heeft het recht (delen van) de website of webshop van de klant tijdelijk en zo kort mogelijk buiten gebruik te stellen als dit nodig is voor herstel, verbetering of onderhoud.

6. Betaling

a. De klant dient een factuur binnen 14 dagen te betalen. Bij latere betaling rekent Siteren 15% van de openstaande vordering aan buitengerechtelijke incassokosten, met een minimum van EUR 40,00. Daarna rekent Siteren gerechtelijke incassokosten en proceskosten.
b. Niet tijdige betaling geeft Siteren het recht de wederprestatie zonder verplichting tot schadevergoeding op te schorten en of het geleverde te blokkeren en/of terug te halen.
c. Siteren mag bij abonnementen 100% vooruitbetaling verlangen en bij losse opdrachten een voorschotbetaling tot 50% van het offertebedrag.

7. Beperking van aansprakelijkheid en vrijwaring

a. Siteren kan alleen aansprakelijk gesteld worden voor directe schade (dus niet voor gevolgschade of gederfde winst) als gevolg van opzet of grove roekeloosheid door Siteren.
b. Siteren is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van handelen of nalaten van de klant, zoals het onzorgvuldig of niet tijdig verstrekken van informatie, content of foto’s, het verstrekken van onvolledige of onjuiste informatie of onzorgvuldig handelen van de klant als het gaat om beveiliging (bijvoorbeeld: onzorgvuldig wachtwoordgebruik en spam en/of virussen toelaten) en schending van rechten van derden door de klant.
c. Siteren is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht.
d. Siteren is niet aansprakelijk voor de content en/of producten en/of diensten die de klant via een website of webshop aanbiedt, en ook niet voor de kwaliteit, het assortiment, de levering en/of betaling daarvan. Als de belangen van Siteren door content en/of producten van een klant (mogelijk) worden geschaad, mag Siteren de website of -shop direct blokkeren, zonder (terug)betaling van kosten en/of schade.
e. De aansprakelijkheid van Siteren is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroeps-en/of bedrijfs-aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico van Siteren. De totale aansprakelijkheid omvat echter in geen geval meer dan het bedrag dat Siteren en de klant voor een opdracht zijn overeengekomen.
f. Siteren is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door hem ingeschakelde derden en is door de klant gevolmachtigd om aansprakelijkheidsbeperkingen door en van derden te aanvaarden.
g. De klant vrijwaart Siteren tegen aanspraken van derden die voortvloeien uit de werkzaamheden voor de klant, tenzij de aansprakelijkheid is ontstaan als gevolg van opzet of grove roekeloosheid van Siteren.

8. Overmacht

In geval van tijdelijke overmacht komt Siteren de overeengekomen verplichtingen alsnog zo goed mogelijk na en wordt conform de overeenkomst gefactureerd. De klant en Siteren kunnen bij blijvende overmacht de overeenkomst herzien of opzeggen.

9. Garantie, klachten en toepasselijk recht

a. Op de geleverde diensten wordt zes maanden garantie verleend. Garantie omvat het, voor rekening van Siteren, zo spoedig mogelijk herstellen van fouten, gebreken of onvolkomenheden, aantoonbaar veroorzaakt door Siteren. Garantie is niet van toepassing als de klant het door Siteren opgeleverde heeft gewijzigd en/of niet redelijk heeft onderhouden, en/of als de klant zich niet heeft gehouden aan de door Siteren verstrekte voorschriften.
b. Klachten over het geleverde of over facturen dienen uiterlijk acht dagen na afronding van de opdracht schriftelijk aan Siteren te worden gemeld, anders wordt de klant geacht het resultaat volledig te hebben aanvaard.
c. De klant dient Siteren een redelijke termijn en toegang te geven om de oorzaak van een klacht te onderzoeken en, indien terecht, weg te nemen of te herstellen.
d. Het melden van een klacht schort de betalingsverplichting van de klant niet op.
e. Siteren valt onder Nederlands recht, tenzij de wet anders bepaalt.

Siteren

Bovendijk 132
3045 PC  Rotterdam

Telefoon: 06-41705688
E-mail: aad@siteren.nl

Route

Cookie instellingen

De AVG privacywetgeving schrijft voor dat een website bezoeker zelf mag bepalen welke cookies wel en niet opgeslagen mogen worden. Cookies zijn kleine bestandjes die op je website worden weggeschreven. Ze dienen ervoor om 1) je bezoek aan onze website te versnellen en 2) voor ons om meer te weten te komen waar onze bezoekers vandaan komen en waar ze naar kijken.

privacy verklaring